Pozvánka na členskú schôdzu 5.5.2021 o 8:00

Pozvánka na členskú schôdzu 18.9.2020 o 8:00 v KD

POZVÁNKA

V Plavých Vozokanoch, 25. júl 2016

POZVÁNKA

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Plavé Vozokany, so sídlom Plavé Vozokany, PSČ 935 69, v súlade s článkom XVII. ods. 3 Stanov družstva, Vás srdečne pozýva na členskú schôdzu družstva, ktorá sa uskutoční

05. augusta 2016 začiatkom o 9:00 hodine

v Kultúrnom dome Plavé Vozokany s nasledovným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Správa mandátovej komisie.
  4. Prerokovanie odstúpenia členov kontrolnej komisie, členov predstavenstva, predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva na základe vzdania sa mandátu.
  5. Voľba nových členov kontrolnej komisie, členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva družstva.
  6. Schvaľovanie zoznamu členov podľa čl. XVII. ods. 3 písm. h) stanov.
  7. Schvaľovanie zmeny stanov.
  8. Diskusia.
  9. Návrh uznesenia z členskej schôdze.
  10. Ukončenie a záver.

Dôležité upozornenie: členovia, ktorí vlastnia listinné družstevné podielnické listy je nutné, aby si ich priniesli so sebou z dôvodu nápočtu pri hlasovaní.

Vaša aktívna účasť na členskej schôdzi je nutná.

S pozdravom

Ing. Andrej Fábri, PhD.

predseda predstavenstva

Pozvánka

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Plavé Vozokany, sos sídlom Plavé Vozokany, PSČ 935 69 v súlade s článkom XVII. Ods. 3 Stanov družstva, Vás srdečne pozýva na členskú schôdzu družstva, ktorá sa uskutoční dňa 07. mája 2015 začiatkom o 9:30 hodine

Pozvánka

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Plavé Vozokany, sos sídlom Plavé Vozokany, PSČ 935 69 v súlade s článkom XVII. Ods. 3 Stanov družstva, Vás srdečne pozýva na členskú schôdzu družstva, ktorá sa uskutoční dňa 07. mája 2015 začiatkom o 9:30 hodine

Pozvánka

Srdečne Vás pozývam na zasadnutie členov predstavenstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. apríla 2016 o 9:00 hodine, v priestoroch kancelárií poľnohospodárskeho družstva.

Poľnohospodárske družstvo
Plavé Vozokany
935 69

Tel.: 036/7720340
Fax a záznamník: 036/7727125
E-mail: pd_plavevozokany@stonline.sk