Pozvánka na členskú schôdzu 10.5.2019

                                                                                                          V Plavých Vozokanoch, 25.4. 2019

POZVÁNKA

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Plavé Vozokany, so sídlom Plavé Vozokany, 93569, Vás srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu družstva, ktorá sa uskutoční

10. mája 2019 so začiatkom o 9:30 hodine

       v Kultúrnom dome v Plavých Vozokanoch s nasledovným programom :

Program schôdze :

 1. Otvorenie schôdze.
 2. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Správa mandátovej komisie.
 4. Výročná správa o výsledku hospodárenia družstva za rok 2018 a účtovná závierka družstva za rok 2018.
 5. Stanovisko kontrolnej komisie k výsledku hospodárenia družstva za rok 2018 a stanovisko audítora k účtovnej závierke družstva za rok 2018.
 6. Návrh podnikateľského plánu družstva na rok 2019.
 7. Schválenie účtovnej závierky a hospodárenia družstva za rok 2018.
 8. Schválenie audítorskej spoločnosti, ktorá bude vykonávať audit účtovníctva družstva.
 9. Schválenie zmeny stanov družstva
 10.  Diskusia
 11. Návrh uznesenia z členskej schôdze.
 12. Ukončenie a záver

       Vaša účasť na členskej schôdzi je potrebná. Po ukončení rokovania sa bude podávať občerstvenie.

        S pozdravom

                                                                                                              Ing. Peter Smolka

                                                                                                         predseda predstavenstva

Poľnohospodárske družstvo
Plavé Vozokany
935 69

Tel.: 036/7720340
Fax a záznamník: 036/7727125
E-mail: pd_plavevozokany@stonline.sk