Pozvánka

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Plavé Vozokany, sos sídlom Plavé Vozokany, PSČ 935 69 v súlade s článkom XVII. Ods. 3 Stanov družstva, Vás srdečne pozýva na členskú schôdzu družstva, ktorá sa uskutoční

dňa 07. mája 2015 začiatkom o 9:30 hodine

v kultúrnom dome obce Plavé Vozokany

s nasledovným programom:

 1. Zahájenie
 2. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Správa mandátovej komisie.
 4. Výročná správa o výsledku hospodárenia družstva za rok 2014 a účtovná závierka družstva za rok 2014.
 5. Stanovisko kontrolnej komisie k výsledku hospodárenia družstva za rok 2014 a stanovisko audítora k účtovnej závierke družstva za rok 2014.
 6. Návrh podnikateľského plánu družstva na rok 2015.
 7. Schválenie účtovnej závierky a hospodárenia družstva za rok 2014.
 8. Doplnenie člena kontrolnej komisie.
 9. Schvaľovanie audítorskej spoločnosti, ktorá bude vykonávať audit účtovníctva družstva.
 10. Návrh uznesenia z členskej schôdze.
 11. Ukončenie a záver.

Vaša účasť na členskej schôdzi je nutná. Po ukončení rokovania sa bude podávať občerstvenie.

Ing. Andrej Fábri, PhD.

predseda družstva

Poľnohospodárske družstvo
Plavé Vozokany
935 69

Tel.: 036/7720340
Fax a záznamník: 036/7727125
E-mail: pd_plavevozokany@stonline.sk