POZVÁNKA NA ČL. SCH. 4.5.2018

v Plavých Vozokanoch, 20. Apríla 2018

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Plavé Vozokany, so sídlom Plavé Vozokany, 93569,v súlade s článkom XVII. Ods. 3 Stanov družstva. Vás srdečne pozýva na členskú schôdzu družstva, ktorá sa uskutoční 4. Mája 2018 so začiatkom o 9:00 hodine v Kultúrnom dome v Plavých Vozokanoch s nasledovným programom :

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze.

2. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.Správa mandátovej komisie.

4. Výročná správa o výsledku hospodárenia družstva za rok 2017 a účtovná závierka družstva za rok 2017.

5. Stanovisko kontrolnej komisie k výsledku hospodárenia družstva za rok 2017 a stanovisko audítora k účtovnej závierke družstva za rok 2017.

6. Návrh podnikateľského plánu družstva na rok 2018.

7. Schválenie účtovnej závierky a hospodárenia družstva za rok 2017.

8. Schválenie audítorskej spoločnosti, ktorá bude vykonávať audit účtovníctva družstva.

9. Diskusia.

10. Návrh uznesenia z členskej schôdze.

11. Ukončenie a záver

 Vaša účasť na členskej schôdzi je potrebná. Po ukončení rokovania sa bude podávať občerstvenie. S pozdravom

Ing. Peter Smolka

predseda predstavenstva

Poľnohospodárske družstvo
Plavé Vozokany
935 69

Tel.: 036/7720340
Fax a záznamník: 036/7727125
E-mail: pd_plavevozokany@stonline.sk