pozvánka na členskú schôdzu 5.5.2017

POZVÁNKA

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Plavé Vozokany, so sídlom Plavé Vozokany, PSČ 935 69, v súlade s článkom XVII. Ods. 3 Stanov družstva, Vás srdečne pozýva na členskú schôdzu družstva, ktorá sa uskutoční

5. mája 2017 začiatkom o 9:00 hodine

v Kultúrnom dome v Plavých  Vozokanoch s nasledovným programom:

 1. Zahájenie
 2. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa mandátovej komisie
 4. Výročná správa o výsledku hospodárenia družstva za rok 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a účtovná závierka družstva za rok 2016, 2015, 2014, 2013, 2012.
 5. Stanovisko kontrolnej komisie k výsledku hospodárenia družstva za rok 2016 a stanovisko audítora k účtovnej závierke družstva za rok 2016
 6. Návrh podnikateľského plánu družstva za rok 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.
 7. Schválenie účtovnej závierky a hospodárenie družstva za rok 2016, 2015, 2014, 2013, 2012.
 8. Odvolanie a voľba členov predstavenstva, kontrolnej komisie, podpredsedu a predsedu predstavenstva.
 9. Schvaľovanie audítorskej spoločnosti, ktorá bude vykonávať audit účtovníctva družstva
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesenia z členskej schôdze
 12. Ukončenie a záver

Vaša aktívna účasť na členskej schôdzi je nutná. Po ukončení rokovania sa bude podávať občerstvenie.

Dôležité upozornenie: členovia, ktorí vlastnia listinné družstevné podielnické listy je nutné, aby si ich priniesli so sebou z dôvodu nápočtu pri hlasovaní.

S pozdravom

Ing. Andrej Fábri, PhD.

predseda predstavenstva

Poľnohospodárske družstvo
Plavé Vozokany
935 69

Tel.: 036/7720340
Fax a záznamník: 036/7727125
E-mail: pd_plavevozokany@stonline.sk