Stručná charakteristika pôdno-klimatických pomerov PD Plavé Vozokany.

Oblasť patrí do Podunajskej nížiny, časti Hronskej tabule. Po geologickej stránke spadá do obdobia štvrtohôr. Pôdotvorné substráty sú prevažne spraše a nivné uloženiny vápenaté, na ktorých vznikli pôdne typy černozeme a hnedozeme. Pozemkový fond PD Plavé Vozokany patrí do pásma stredoeurópskych hnedozemí. Na základe pedologického prieskumu je prevládajúcim druhom pôdy do hĺbky 800 mm pôda stredne ťažká ílovito hlinitá, iba časť je zaradená medzi ľahšie hlinito piesočnaté pôdy. V západnej časti katastrálneho územia je súvislý pás ťažkých pôd.

Výrobné územie družstva sa rozprestiera v pahorkatinovej oblasti (mierne zvlnená rovina), kde je nadmorská výška v rozpätí od 150 do 232 m nad morom. Sklon svahov sa pohybuje do 20° a majú prevažne južnú expozíciu (južné chrbáty expozíciu východ – západ).

Územie PD sa nachádza v oblasti teplej, mierne suchej, s dlhším slnečným svitom.

Hydrologickú sieť tvoria miestne potoky, čo má vplyv na vodný režim pôd v ich údolí, kde výška hladiny podzemnej vody počas roka kolíše. V povodí potokov sú aluviálne nánosy, ktoré väčšinou tvoria podmáčané kyslé lúky. Vznikajúce glejové procesy vyžadujú podrývanie podornice. Priemerná ročná teplota vzduchu za rok je 9,6 °C a priemerný úhrn zrážok v roku je 604 mm. Hlavné vegetačné obdobie sa začína približne okolo 15.4. a končí okolo 15.10. Najteplejším mesiacom je júl a august, najchladnejším je január. Priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie (IV.-IX.) je 16 °C. Mesiac s najvyšším úhrnom zrážok je máj, s najnižším január. Úhrn zrážok za vegetačné obdobie (IV.-IX.) je 330 mm, v zimnom období (X.-III.) 274 mm. Pravdepodobnosť výskytu suchých rokov: 25-15 %. Z fenologického hľadiska pre územie PD je charakteristický skorý začiatok vegetácie na jar (siatie jarín v priemere 10.-18. III.) a rýchly priebeh hlavnej vegetačnej doby (107 dní).

Poľnohospodárske družstvo
Plavé Vozokany
935 69

Tel.: 036/7720340
E-mail: info@pdplavevozokany.sk